نوشته‌ها

[ ۱۱۲۲

مصاحبه ایسنا با مدیرعامل گروه نرم افزار پاساک ( نرم افزار یکپارچه مالی و اداری پاساک )

 

http://zanjan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=62913